Helge Røed

Helge Røed er journalist fra Eydehavn i Aust-Agder. Etter mange år i Oslo som journalist, og informasjonsarbeider, flytta han til Lillesand og tok til med etiv som frilansare i 1993. Han kom da fra jobb som informasjonssjef i Kommunenes Sentralforbund, KS.  En av hans første arbeider fra Lillesand var artikkelen "Surt liv på det blide Sørland".  Det var en sammelikning mellom Agderfylkene og landsgjennmsnittet når det gjaldt en rekke levekårsindikatorer, så som uføretrygd, utdannelse, psykiske helseproblemer og utdanningsnivå. Artikkelen tydet på store levekårsproblemer i regionen, og artikkelen skapte sterke reaksjoner og mye debatt.  I dette intervjuet forteller han både hvordan artikkelen ble til og hvordan han opplevde hendelsene etterpå.  
Kommunenes Sentralforbund satte ned ei arbeidsgruppe med ham selv, *Victor Normann og Jon P. Knudsen som sekretariat. Utvalget som kom med innspill som seinere ble fanget opp av det politiske miljøet og ble til programmet "Feles mål på Agder".
I første del av intervjuet trekker han trådene langt tilbake. Sørlandet er den regionen som skiller seg mest ut i landet, sier han. Djennmn det meste av 1800-tallet var det Norges rikeste region med en høy andel av befolkninga.  Etter krakket i Arendal i 1886begynte en lang nedgangsperiode som særlig rammet Arendal. Først i 1970 var Aust-Agders innbytggertall tilbake på nivået fra år 1900. 
Han gir en historisk/økonomisk forklaring på det spesielle forholdet mellom rederinæringene og menighetswlivet i Kristinsand, og politiske forhold som forklarer hvorfor Agder  kom så dårlig ut i nasjonale budsjettkamper iforhold til andre landsdeler  Han forteller også om rollen som forsker og rådgiver i prosessen med å samle kraftverkene på Sørlandet til ett selskap og etter hvert selge eierandeler til Statkraft. 

Mer detaljer om innholdet finner du i stikkordslisa under videovinduet. De stikkordene som er blå, er klikkbare.  Opptaket ble gjort på Hotell Norge i Kristiansand den 27. mars 2017. Intervjuer var professor Olav Wicken og frilansjournalist Bjørn Enes. 

Helge Røed:


00:00:00 Sørlandet var en dominerende landsdel i Norge i seilskutetida
01:04:00 Partsrederisystemet dominerte på 1800-tallet
01:50:00 Arendal var landets rikeste by – Lillesand var også svært rik
03:35:00 Stagnasjo0n og nedgang etter 1900 -
04:11:00 Landsdelen med sterkets nedgang i andel av befolkninga
05:02:00 Krakket i Arendal i 1886 var vendepunktet
06:50:00 Kristiansand var militær- og embedsby med liten økonomisk betydning
09:45:00 I mellomkrigstida fikk KrSand en sterk industrivekst
10:05:00 Kristiansand hadde en kort seilskipshistorie på 1920-tallet
11:20:00 Industrien vokste mens landsdelen ellers var i tilbakegang
12:45:00 Tankrederier:Johan G. Olsen var megler for Angflo-American
14:36:00 Menighetsliv og tankrederier – eksempel Jensens Rederi i Arendal
15:20:00 Nettverk av kristelige rederier - «Broderkretsen på havet»
17:11:00 Tankrederne bygde båtene i Sverige – ingen store verft på Sørlandet
18:30:00 Industrien var sterk – etter 1945var KrSand den byen som vokste mest
20:06:00 Dyktig og framsynt administrasjon i KrSand – Byplan og boligbygging
21:20:00 - Erik Lorange, byplansjef 1950-1965
22:00:00 - Yngvar Johnsen,
22:55:00 - Odd Hultman, rådmann
23:50:00 Sidehistortie: Da Toralf Hultmann drev i land på si eiga hytte
27:41:00 Tilbake til Kr.sands nyere historie: Industri og menighetsliv prega byen
29:15:00 «Herre – styr du mine tanker» - om *Torrey Mosvold
30:25:00 På 1960-tallet begynte det å utvikles problemer med lav mobilitet
32:45:00 Egen histrorie: Sentralt plassert i DNA og seinere KS
34:50:00 Tilbake til Sørlandet i 1993
35:30:00 Artikkelen «Surt liv på det bliode Sørland»
36:50:00 Artikkelen skapte sjokkarta debatt
37:50:00 For første gang diskuterte hele landsdelen det samme
39:10:00 Kriseforståelse – noe måtte skje
41:00:00 Etablerte arbeidsgruppe og et KS-prosjekt -
43:05:00 «Spekulert ut på Ole Olsens kafé i Lillesand»
45:00:00 Ble til prosjektet «Felles mål på Agder»
46:30:00 Tunge strukturer ligger bak landsdelsproblemene – endring tar lang tid
47:15:00 Tanken om å selge kraftverk oppsto i Kristiansand
48:50:00 Konsulenter kjørte prosess som bare kunne gi ett svar: Salg.
50:50:00 Oppdrag for Agder Energi: Tre scenarier for kraftbransjen
51:40:00 Scenarie 1 – Oppkjøp av andre energiverk
54:10:00 Scenario 2 – Allianse med internationalt selskap
55:10:00 Scenario 3 – Delvis salg til Statkraft
57:40:00 Rapporten viste at det var viktig for regionen å beholde kontroll over AE
58:30:00 Agder Energi skulle bli «Drivkrafrdten på Sørlandet» - endte med krise
59:53:00 Kompetanse- og Cultivafondene
01:00:40:00 Richard Floridas teori om kultur og regionutvikling: Jeg var usikker
01:03:00:00 Kilden alene har endret byen – hadde ikke vært mulig uten Cultiva
01:04:15:00 Cultiva må holde lav profil - «Virke – men ikke synes»
01:06:15:00 Kilden er det store resultatet. Alt annet er vanskelig
01:07:33:00 Kristiansand er blitt en mer åpen by – men et «annerledesland»
01:08:48:00 Historisk parallell: Fylkesmann (1954-66) Lars Evensen og Sira Kvina
01:10:20:00 Utbygginga er grunnen til Lista Aluminiumsverk og Tinfos Kvinesdal
01:11:35:00 Vestre vest-Agder var en utvandrerregion helt til 1970-tallet
01:12:37:00 Det er denne typen strategiske grep landsdelen har hatt for lite av
01:13:25:00 Vanskelig å tenke seg Universitetet i Agder uten Kompetansefondet
01:15:49:00 Universitetsstrategien – Finn Holmer Hoven, Paul Flaa og Jon Lilletun
01:20:40:00 Landsdelen har vært frakopla nasjonale styringssystem
01:22:50:00 Noe nytt skjer når det er krise. Noen ganger må man skape krise
01:23:50:00 Duoen Bjørg Wallevik og Erling Valvik var viktige enkeltpersoner
01:24:52:00 Quartfestivalen endret byens selvforståelse
01:25:40:00 Erling Valvik var en strateg – en «plussvariant» blant rådmenn
01:27:24:00 Livsformer har endret seg – men levekårsproblemene består
01:29:40:00 Uføretrygding – ikke pga helse, men pga ensidig næringsliv
01:34:10:00 Endring tar tid. Jeg hadde trodd det skulle skje mer på 25 år.
01:35:00:00 Men: Spør ikke en 73-åring om framtida....
01:35:18:00 Slutt.
Comments