Avtaletekst

Avtale om arkivering og bruk av videopptak.

Den ______ (dato) gjorde _________________________________(etter dette kalt intervjueren)

et videointervju med______________________________________(etter dette kalla fortelleren).

Opptaket var en del av professor Per Olav Wickens dokumentasjonsprosjekt «KRS 1990-2017». Formålet var å samle inn, dokumentere og tilgjengeliggjøre muntlig kildemateriale om nyere lokal historie i Kristiansand, med særlig fokus på prosessene rundt energiverksfusjonene, salget av Agder Energi, opprettingen og utviklingen av Sørlandets Kompetansefond, Energiverkstiftelsen Cultiva og Kristiansand Skolebruksfond.

Samtykkeerklæring:

Jeg samtykker i at opptaket blir gjort, og at prosjektet etterpå lager en kort tekst og ei stikkordsliste som gir et overblikk over (dokumenterer) hva samtalen handlar om. Jeg skal få tilgang til både opptak og dokumentasjonsark så snart de er ferdige.

Jeg samtykker i at prosjektet kan avlevere opptaket og dokumentasjonsarket til Statsarkivet i Kristiansand eller annet offentlig arkiv som har utstyr og kompetanse til å forvalte muntlig kildemateriale i videoformat, og at det der kan gjøres tilgjengelig for publikum og framtidige forskere.

Jeg samtykker i at prosjektet kan lage en publiseringsversjon av opptaket der eventuelle utsagn som prosjektet mener er i strid med god presseskikk eller med norsk lov, blir fjernet. I denne publiseringsversjonen kan prosjektet også påføre stikkord fra dokumentasjonsarket i form av undertekster.

Jeg samtykker i at publiseringsversjonen kan legges ut på internett med et passord som bare fortelleren kan gi videre til andre. Når fortelleren har gitt skriftleg melding om det til prosjektet, kan passordet fjernes slik at publiseringsversjonen blir publisert.

Jeg samtykker i at når jeg selv ikke lenger kan gi forskere, forfattere, filmskapere eller andre med aktverdige formål, lov til å bruke opptaket eller deler av det i sitt arbeid, kan offentleg arkivar eller Per Olav Wicken gjøre det på mine vegner.

Dersom noe av det som står over ikke er omfattet av mitt samtykke, har jeg strøket over det og stadfestet overstrykningen med min signatur.


Stad og dato:


Underskrift forteller                                                   Underskrift intervjuer

Navn:                                                                            Navn:

F.dato:                                                                          F.dato:

Comments